Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AGENT UBEZPIECZENIOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101

Synteza: Oferuje i zawiera w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystwa ubezpieczeniowego) umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie w przydzielonym przez ubezpieczyciela rejonie i zakresie akwizycji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń;
 • opracowywanie i przedstawianie klientowi ofert ubezpieczenia;
 • przyjmowanie od klientów ofert i wniosków o ubezpieczenie;
 • dokonywanie oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia;
 • obliczanie i ustalanie wysokości składek dla otrzymanych i przyjętych wniosków o ubezpieczenie;
 • zawieranie umów ubezpieczenia, opracowywanie i dostarczanie dokumentów klientowi;
 • inkasowanie należnych ubezpieczycielowi składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia;
 • sporządzanie i dostarczanie ubezpieczycielowi ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań;
 • udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem.

Agent ubezpieczeniowy

zł45.00Cena