Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ADWOKAT

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Adwokat

Kod: 261101

Synteza: Świadczy pomoc prawną poprzez obronę klienta w postępowaniu karnym albo reprezentuje klienta w postępowaniu przed sądem w sprawach cywilnych, z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa drogowego, lub przed innymi organami (np. administracji państwowej, samorządowymi).

Zadania zawodowe: 

 • udzielanie porad i opinii prawnych oraz pomocy prawnej w negocjowaniu umów;uczestniczenie w czynnościach procesowych w postępowaniu przygotowawczym (np. w wizji lokalnej miejsca przestępstwa);
 • przeprowadzanie bezpośrednich konferencji z klientem (także w areszcie w czasie), w celu opracowania linii obrony;
 • zbieranie materiałów dowodowych w celu wykazania zasadności obrony;
 • podejmowanie czynności zmierzających do uchylenia środka zapobiegawczego wobec klienta (np. aresztowania tymczasowego, dozoru);
 • uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach sądowych - czuwanie nad wyjaśnieniem okoliczności istotnych dla obrony klienta, poprzez składanie wniosków dowodowych i oświadczeń, zadawanie pytań oskarżonemu, świadkom, biegłym;
 • sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych oraz uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach, na których są rozpoznawane;
 • sporządzanie wniosków w postępowaniu wykonawczym (np. o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności);
 • sporządzanie i wnoszenie pism procesowych w postępowaniu cywilnym (pozew, odpowiedź na pozew), po dokonaniu ustaleń faktycznych na podstawie wywiadu (konferencji) z klientem i przedstawionych przez niego dowodów;
 • występowanie w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu egzekucyjnym, w postępowaniu administracyjnym, przed kolegium do spraw wykroczeń i innych rodzajach postępowań w obronie klienta, zawsze na podstawie umocowania (pełnomocnictwa).

Adwokat

zł45.00Cena