Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ADMINISTRATOR PRODUKCJI FILMOWEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Administrator produkcji filmowej

Kod: 242101

Synteza: Współpracuje z kierownikiem produkcji filmu w zakresie opracowania szczegółowego planu filmu, planowania i obsługi finansowej grupy zdjęciowej, przygotowywania projektów umów i zleceń, kontrolowania działalności gospodarczej grupy zdjęciowej oraz opracowania sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego.

Zadania zawodowe: 

 • udział w opracowywaniu szczegółowego planu kosztów filmu i bieżące monitorowanie jego realizacji;
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych w powiązaniu z planem szczegółowym filmu;
 • organizacja i nadzór obsługi finansowej grupy zdjęciowej, w tym w zakresie regulowania wszelkich zobowiązań z tytułu bieżącej działalności (zakup materiałów i usług, wypłata wynagrodzeń, zapłata podatków itp.) oraz obsługi kasowej grupy zdjęciowej (wypłata i rozliczanie pobranych zaliczek);
 • prowadzenie ewidencji środków inscenizacyjnych i materiałów zakupionych bezpośrednio przez grupę zdjęciową;
 • prowadzenie na bieżąco rejestru kosztów filmu umożliwiającego analizę poniesionych wydatków i bieżące ich uzgadnianie w działach księgowości producenta;
 • terminowe przesyłanie wszelkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych grupy zdjęciowej do producenta;
 • wystawianie not obciążających i uznających z tytułu opłaconych rachunków;
 • przedkładanie kierownikowi produkcji odpowiednich wykazów kosztów filmu, sprawozdań finansowych, dokumentów itp., niezbędnych do opracowania sprawozdania organizacyjno-ekonomicznego filmu, w części dot. wykonania planu kosztów filmu;
 • dokonywanie ostatecznych rozliczeń finansowych i innych czynności w związku z zakończeniem realizacji filmu;
 • nadzorowanie pracy kasjerów grupy zdjęciowej.

Administrator produkcji filmowej

zł45.00Cena