Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Administrator nieruchomości

Kod: 333403

Synteza: Administrator nieruchomości wykonuje czynności pomocnicze związane z zarządzaniem nieruchomością powierzoną jego pieczy przez zarządcę lub właściciela nieruchomości.Administrator nieruchomości dozoruje stan techniczny urządzeń i instalacji obiektu budowlanego i jego otoczenia, powierzonych jego pieczy przez zarządcę lub właściciela. Może uczestniczyć z polecenia zarządcy nieruchomości lub właściciela w okresowych, obligatoryjnych kontrolach stanu technicznego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Wspiera zarządcę nieruchomości w zapewnieniu dostaw niezbędnych mediów. Obserwuje prace realizowane na terenie administrowanej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia zjawisk niekorzystnych informuje swego bezpośredniego przełożonego. Współpracuje z zarządcą nieruchomości lub właścicielem przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Odpowiada za czystość, porządek i stan bezpieczeństwa w administrowanym budynku. Współpracuje z księgowością lub bezpośrednim przełożonym przekazując dane potrzebne do rozliczania czynszu, zaliczek na opłaty i opłat za realizowane usługi: stany wodomierzy, liczników energii elektrycznej, ciepłomierzy. Wykonuje prace pomocnicze, jak prowadzenie dokumentacji administrowanych budynków, dokonywanie rozliczeń, nadzorowanie usuwania awarii i usterek, opracowywanie danych do projektu planu rzeczowo-finansowego robót i usług. Współpracuje z mieszkańcami w zakresie realizacji zadań zleconych przez przełożonych. Gromadzi informacje zgłaszane przez osoby zatrudnione w obsłudze obiektu oraz mieszkańców budynku i przekazuje je bezpośredniemu przełożonemu.

Zadania zawodowe: 

 • nadzorowanie stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych oraz czystości w administrowanych budynkach;
 • sporządzanie wzorów dokumentów i przekazywanie ich do akceptacji przełożonym;
 • prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości;
 • przygotowywanie danych do rozliczeń mediów komunalnych;
 • kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonanych w budynkach przez podwykonawców;
 • współpracowanie z najemcami, przełożonym, podwykonawcami, administracją, urzędami i innymi służbami w zakresie obsługi nieruchomości;
 • kontrolowanie poprawności sporządzania i realizowania umów (najmu, z serwisami/podwykonawcami);
 • nadzorowanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek technicznych;
 • przygotowywanie informacji, zestawień i danych do planów budżetowych (finansowych);
 • nadzorowanie stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

Administrator nieruchomości

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45