Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ADMINISTRATOR BAZ DANYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Administrator baz danych

Kod: 252101

Synteza: Zarządza konkretną bazą danych i określa uprawnienia poszczególnych użytkowników, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu, posługując się dokumentacją techniczną i programową danej bazy danych oraz programami narzędziowymi dostarczanymi przez jej twórcę (producenta), w celu bezawaryjnej pracy sprzętu i oprogramowania oraz właściwego wykorzystania informacji bazy danych przez uprawnionych użytkowników.

Zadania zawodowe: 

 • określanie uprawnień poszczególnych użytkowników w zakresie dostępu do określonych katalogów i podkatalogów oraz plików informacyjnych, w zależności od kategorii grupy użytkowników oraz zakresu i typu informacji, do której użytkownik usiłuje uzyskać dostęp;
 • zarządzanie i nadzorowanie konkretnej bazy danych na podstawie dokumentacji projektowej, przy wykorzystaniu zainstalowanego oprogramowania systemowego i narzędziowego;
 • archiwizowanie napływających danych do systemu bazy danych, zgodnie z procedurami i kryteriami ustalonymi w projekcie bazy danych;
 • dokonywanie bieżących analiz działania systemu bazy danych pod względem efektywności i pracochłonności poszczególnych operacji dostępu do bazy i poszczególnych informacji, sposobu i czasu wyszukiwania itp. i na tej podstawie opracowywanie wniosków dotyczących usprawnienia i rozwoju bazy danych;
 • usprawnianie (uszlachetnianie) poszczególnych aplikacji bazy danych na podstawie bieżących analiz pracy systemu;
 • opracowywanie zasad, procedur i umożliwianie podłączenia nowych terminali użytkowników, zgodnie z kierunkami rozwoju danego systemu bazy danych;
 • opracowywanie lub wdrażanie systemów zabezpieczających w zakresie tworzenia haseł dostępu do informacji i nadawanie praw użytkownikom tylko w zakresie koniecznym do ich działalności;
 • opracowywanie lub wdrażanie metod utajniania danych w zależności od typu aplikacji zastosowania bazy danych oraz liczby i grup użytkowników i tworzenie w razie potrzeby hierarchicznego sposobu dostępu do danych;
 • porządkowanie informacji zawartych w bazie, zgodnie z potrzebami danej aplikacji, za pomocą procedur i programów sortujących i kwalifikujących oraz usuwanie informacji zbędnych lub tracących ważność;
 • planowanie i organizowanie prac konserwacyjno-remontowych sprzętu i prac konserwacyjnych i modyfikujących oprogramowanie oraz tworzenie harmonogramów czasowych poszczególnych czynności konserwacyjnych;
 • organizowanie i planowanie prac podległego personelu przez określanie szczegółowego zakresu obowiązków oraz uprawnień poszczególnych pracowników;
 • prowadzenie szkolenia podległych pracowników w zakresie obsługi i konserwacji danej bazy danych oraz użytkowników w zakresie korzystania z bazy danych w ramach ich uprawnień;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowisk pracy zgodnie z projektem danej aplikacji bazy danych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w zakresie utajnienia danych, dostępu itp.;
 • dokonywanie wyboru i weryfikowanie metod pomiarowych i programów testujących, pozwalających określić przydatność i efektywność programów i sprzętu wykorzystywanych przez daną aplikację;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Administrator baz danych

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45